วัดนาป่าพง - แสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน 2560

วัดนาป่าพง - แสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน 2560
Watnapahpong - Intention to Dedicate Kathina Civara to Bhikkhu 2017แสดงเจตนาถวายผ้ากฐิน

( คนไทย / ผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย )


Intention to Dedicate Kathina Civara to Bhikkhu

( Foreigners and Residence Outside Thailand )